PROBLEMATIKA

VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

„Voda je dar, a proto k ní tak přistupujme“

Profesní zaměření

Hlavní činností firmy je oblast vodního hospodářství. Jedná se o velice široký obor, který zasahuje nejen do života lidí, ale i do oblasti průmyslu, zemědělství, lesnictví a vlastně do veškeré lidské činnosti. Není v silách jedné firmy obsáhnout celou tuto oblast. Specializací firmy jsou 3 oblasti – povodně, ochrana vod a sucho.

V budoucnu se budeme stále více setkávat se dvěma přírodními fenomény POVODEŇ A SUCHO, které jdou spolu ruku v ruce.

Proto se firma zaměřila hlavně na tyto dvě oblasti.

 

Rozsah pracovní činnosti

Převládající náplň firmy je v oblasti povodňové ochrany 

Dále se firma zaměřuje na problematiku ochrany vod proti jejich znečištění způsobenou lidskou činností. V této oblasti se jedná převážně o zpracování havarijních plánů v době realizace staveb, pro stavby a zařízení, kde by mohlo vlivem jejich provozu dojít k ohrožení povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami – např. sběrné dvory, kompostárny, sklady ropných látek, chemické hospodářství u ČOV atd.

V poslední době se firma začíná orientovat i na problematiku sucha.