Havarijní plány

Jana Nečesánková Vodex Havarijní plány

Objekty, které nakládají se závadnými látkami jsou dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) povinni zpracovat havarijní plán. Povinnosti provozovatele a podrobnosti havarijního plánu definuje prováděcí vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Nabízíme:

  • Zpracování havarijního plánu stavby po dobu její realizace

  • Zpracování havarijního plánu zařízení, kde dochází k nakládání s nebezpečnými látkami – kompostárna, sběrný dvůr, čistírna odpadních vod

  • Zpracování havarijního plánu skladů ropných látek a čerpacích stanic pohonných hmot

  • Zpracování havarijního plánu provozů, kde dochází ke skladování závadných látek potřebných pro provoz výroby

Reference

  • Zpracování havarijního plánu Sběrného dvora Vlachovice (2019)

  • Zpracování havarijního plánu pro stavbu „Cyklostezka Veselí nad Moravou – Hodonín, úsek silnice I/55 – Výklopník – Sudoměřice (2018)