top of page

Havarijní plány

Jana Nečesánková Vodex Havarijní plány

Právnickým osobám, obcím, zhotovitelům staveb a všem, kteří nakládají se závadnými látkami zajistíme zpracování havarijního plánu v souladu s prováděcí vyhláškou č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Havarijní plán bude řešit postupy při případném úniku závadných látek do okolního prostředí s možností kontaminace podzemních nebo povrchových vod.

Za Vás vyřešíme, co dělat při takové havárii.

Součástí havarijního plánu je i návrh preventivních opatření, jak zabránit nebo omezit vznik havárie.

Nabízíme:

 • zpracování havarijního plánu stavby po dobu její realizace,

 • zpracování havarijního plánu zařízení, kde dochází k nakládání s nebezpečnými látkami – kompostárna, sběrný dvůr, čistírna odpadních vod,

 • zpracování havarijního plánu skladů ropných látek a čerpacích stanic pohonných hmot,

 • zpracování havarijního plánu provozů, kde dochází ke skladování závadných látek potřebných pro provoz výroby.

Reference

 • zpracování havarijního plánu stavby "ÚV Příkazy - rekonstrukce chlorovny",

 • zpracování havarijního plánu "ÚV Příkazy - budova chlorovny",

 • zpracování havarijního plánu pro stavbu "Modernizace měření vodohospodářský uzel Krhovice - Dyjskomlýnský kanál",

 • zpracování havarijního plánu pro stavbu "Modernizace měření vodohospodářský uzel Krhovice - kanál Krhovice - Hevlín",

 • zpracování havarijního plánu pro stavbu "Modernizace měření vodohospodářský uzel Krhovice - Oleksovičky"

 • zpracování havarijního plánu pro stavbu "Technická infrastruktura pro výstavbu RD, ul. Rybářská, k.ú. Olomouc - Hodolany",

 • zpracování havarijního plánu pro provádění údržby "Přechod - Opava Globus, Moravice, DN 300VTL",

 • zpracování havarijního plánu pro provádění údržby "Přechod - Skorochovice, ul. Hlavní",

 • zpracování havarijního plánu Sběrného dvora Vlachovice,

 • zpracování havarijního plánu pro stavbu „Cyklostezka Veselí nad Moravou – Hodonín, úsek silnice I/55 – Výklopník – Sudoměřice".

bottom of page