Obory naší činnosti

Povodňová ochrana

Jana Nečesánková Vodex Povodňová Ochrana

Problematikou povodňové ochrany se intenzivně zabývám posledních 10 let. Jak v oblasti přípravy staveb protipovodňových opatření, tak tvorbou povodňových plánů a v poslední době funkce koordinátora stavby II.B etapy protipovodňových opatření města Olomouce.

Nabízíme:

 • Zpracování povodňových plánů obcí a měst

 • Zpracování povodňových plánů obcí s rozšířenou působností (ORP)

 • Zpracování povodňových plánů krajů

 • Zpracování digitálních povodňových plánů obcí, měst, ORP a krajů s napojením na POVIS (Povodňový informační systém)

 • Zpracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí

 • Zpracování povodňového plánu ohroženého areálu, zařízení a objektů

 • Zpracování povodňového plánu stavby po dobu výstavby

 • Zpracování návrhu rozmístění lokálních výstražných systémů – hladinoměry a srážkoměry

 • Školení povodňových komisí

Další:

Zajišťujeme dotace na tvorbu digitálních povodňových plánů z Operačního programu životního prostředí Prioritní osy 1. Připravíme veškeré nutné podklady požadované pro žádost, vyplníme žádost včetně všech požadovaných příloh na portálu IS KP14+ a podáme žádost o dotaci.

 

Havarijní plány

Jana Nečesánková Vodex Havarijní plány

Objekty, které nakládají se závadnými látkami jsou dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) povinni zpracovat havarijní plán. Povinnosti provozovatele a podrobnosti havarijního plánu definuje prováděcí vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Nabízíme:

 • Zpracování havarijního plánu stavby po dobu její realizace

 • Zpracování havarijního plánu zařízení, kde dochází k nakládání s nebezpečnými látkami – kompostárna, sběrný dvůr, čistírna odpadních vod

 • Zpracování havarijního plánu skladů ropných látek a čerpacích stanic pohonných hmot

 • Zpracování havarijního plánu provozů, kde dochází ke skladování závadných látek potřebných pro provoz výroby

 

Problematika sucha

Jana Nečesánková Vodex Problematika Sucha

Sucho není fenomén, ale skutečnost, kterou musíme začít brát už velmi vážně. Posledních 20 let už tvrdím, že jsme měli dávno začít se touto problematikou zabývat. Nikdo na to však neslyšel. Už dávno jsme měli ochránit zdroje podzemních i povrchových vod proti jejich znečištěni, nadměrnému čerpání nebo výstavbou v území, kde dochází k infiltraci do těchto zdrojů. Měli jsme naučit hospodařit lidi s vodou a využívat srážkovou vodu jako vodu užitkovou. V neposlední řadě jsme úplně opomněli zadržovat vodu v krajině a místo toho byla po celá desetiletí zemědělsky využívaná území plošně odvodňována.

Portál sucha

Jako firma spolupracujeme s dalšími vodohospodáři a firmami na problematice sucha. Jedná se především o koncepční činnost. Více na www.portalsucha.cz.  

 

Dotace „Dešťovka“

Problematika sucha se však musí řešit přímo i u jednotlivých domácností, resp. vlastníků nemovitostí. Národní program Životní prostředí nabízí dotaci „Dešťovka“, kde je možné na zachytávání dešťové vody a její následné využití získat dotaci od 55 000 Kč do 105 000 Kč.

Nabízíme:

 • Zajištění požadovaných dokladů pro žádost – odborný posudek, dokumenty potřebné dle rozsahu využití dešťové vody, potřebná stanoviska a čestná prohlášení

 • Podání žádosti